«رز سیاه و گنجی ماندگار» دوازدهمین داستان کوتاه صوتی نیک‌آوا است.