فاطمه دانشور از مهرآفرینی می‌گوید که خانه کودکان بدسرپرست شد.

گاهی خانه جای امنی نیست 

پدر امن نیست مادر امن نیست

 اما کودک جای و مامن دیگری ندارد...