در این پست سعی کردیم توضیح مختصری از این شاعر بلندآوازه ایرانی ارائه بدهیم.