خانه به نورِ حضور مادر گرم و زنده‌س؛

 خانه‌ایی که با حضور مادر آباد شد. 

شنیدن دارد خاطرات اهالی خانه‌ی کهریزک از مادرشان اشرف قندهاری بهادرزاده.