بناها و ساختمان‌های زیادی در طول تاریخ در جای جای ایران احداث شده‌اند که علاوه بر کاربری آموزشی نه تنها از منظر معماری ارزشمندند بلکه به واسطه بانیان و انسان‌هایی که در این مکان‌ها زیسته‌اند تعریف می‌شوند و هائز اهمیت‌ هستند. از مدارس نظامیه که به همت خواجه نظام‌الملک بنا شدند تا دارالفنون که به ابتکار امیرکبیر ساخته شد.