فاطمه دانشور، موسس خیریه مهرآفرین از خدمت به خلق می‌گوید...

خودشناسی و خداشناسی یکی از راه‌های تعالی بشر است. در مسیر خودشناسی و نزدیکی با خدا به جایی می‌رسیم که جز کمک و خدمت خلق نیست.