"ویولون زن" اولین داستان کوتاه صوتی نیک آواست.

نگارش و خوانش: انسیه افغان