سابقه و پیشینه مناجات‌خوانی در ایران نشان می‌دهد لحن و صدای خوش و گیرا دلیل مهم و اصلی گسترش عبادت و خداپرستی بین مردمان بوده و هست. رهروان و دلبستگان خدا با مناجات، گویی به ملاقاتش می‌روند.