سیر تاسیس پرورشگاه صنعتی زاده در کرمان از زبان میثم ثمررخی