یش از یک قرن درباره‌ی خیری ماندگار | پرورشگاه و خانه‌ی روشن علی‌اکبر صنعتی