فیلم پر سر و صدای قهرمان، که نقدهای مثبت و منفی زیادی بر آن شده را از این منظر مورد بررسی قرار داده ایم که رنگ و نشانی از اهمیت و وجود سازمان‌های خیریه در آن نمایش داده شده است و ظریفتر آنکه به تاثیر سازمان‌های نیکوکاری بر مردم و وظیفه و تعهد هر یک از نهادهای مردمی پرداخته است.