در اولین ویدیوکست نیک آوا درباره خیام صحبت می‌کنیم و اون رو بیشتر می‌شناسیم.