این دست نوشته، یادگار مادر صدساله محیط زیست ایران است به مجله وزین "صنوبر". در این ویدیو به معرفی این مادر مهربان و دلسوز پرداختیم، پس حتما آن را تا انتها ببینید.