امروزه روان شناسی یا سلامت روان از مهمترین مسائل جوامع بشری است. متخصصان روانشناسی, نیکوکاری و دستگیری از دیگران را به عنوان راهی برای رسیدن به حال خوب و سلامت روان معرفی می کنند.