انتخاب عکس برای تهیه این ویدیو بسیار سخت بود، چون با تعداد بی شماری از زنان نیکوکار و فداکار و فعال اجتماعی رو به رو بودیم.