"کیف پول" سومین داستان کوتاه صوتی نیک آوا است.

نگارش و خوانش: انسیه افغان