"دوستی" پنجمین داستان کوتاه صوتی نیک آواست.

نگارش و خوانش: انسیه افغان