هممون انتشارات امیرکبیر رو می شناسیم؛ اما فکر نمی کنم تعداد زیادی درباره موسس و نحوه تاسیس اون بدونند. با ما همراه باشین تا در این ویدیو موسس و داستان تاسیس انتشارات امیرکبیر رو براتون بگیم.