خانم فاخره صبا را از زبان جناب گلاب زاده بشنویم. هنرمند خوش قلبی که مادر هزاران دانشجو بود...