وقتی عباس میرزا اولین دانشجوها را برای تحصیل به فرنگ فرستاد، دستاوردش تاسیس اولین چاپخانه سربی و دیگری آبله کوبی بود. اما حرفی از اعزام دانشجوی دختر مطرح نبود.

اگر عباس میرزا زنده می ماند شاید مدرنیته به شتاب بیشتری وارد ایران میشد و تحصیل و آموزش روند تندتری می گرفت. و جداره سنتی و سنت پیشگی در ایران بر جلای علم و به روز شدن و با سوادی و علم جویی رنگی نو می گرفت.