جناب جمشید کیانفر از تاریخچه و تاثیر وقف فرهنگی می‌گویند ... (بررسی موجز از اثرات امر‌خیر ماندگار در حوزه‌ی فرهنگ)