خانه‌ای که به کتابخانه تبدیل شد.

 در روزگارانی که دانشجو‌ها و دانش‌پژوه‌ها برای رسیدن به کتابخانه‌ای خاص از میان دکان‌ها و حجره می‌گذشتند تا به اینجا برسند. حالا خانه هست اما دیگر کتابخانه نیست...