پای صحبت‌های خانم اتحادیه در مورد فخرالدوله و خاطرات دوری که از شکل‌گیری و فعالیت بنگاه مادران و زنان نیکوکار شنیدیم ...