مهدی یساولی تاریخ پژوه، نویسنده و روزنامه‌نگار در مورد زندگی و سلوکِ فخرالدوله می‌گوید و مقاله‌ایی در مورد وصینامه‌ی ایشان دارد.