پای صحبت‌های جناب رکنی، رئیس بخش مرمت کتابخانه و موزه ملی ملک نشستیم و از گفته‌هاشون درباره حاج حسین ملک بهره بردیم.