از دیروز تا همیشه

 رد پای بشر در ادوار 

نقش و بقای تفکر و هنر در دامان طبیعت...