تاثیر تفکر و عملکرد ایرج افشار در شناخت و حفظ و گسترش فرهنگ ایرانی،تلاشی هوشمند و وطن‌دوستانه‌ی پسری که پدرش بذری را در دستان پرتلاشش کاشت.