"پابوس" چهارمین داستان کوتاه صوتی نیک آواست.

نگارش: انسیه افغان

 خوانش: میثم حمیدی