صدر جوانان اولین پشتیبان اپیزود شانزدهم از فصل دوم پادکست نیک آوا است. 

مسلک و رفتار و نحله امام موسی صدر به‌گونه‌ای بوده که حتی امروز با توجه به تغییرات مشهود نسل‌های جدید و گسترش شدید و چشم‌گیر تکنولوژی؛ همچنان مورد مقبولیت، بررسی و شناخت است. برای آشنایی بیشتر با امام موسی صدر به قسمت شانزدهم پادکست نیک‌ آوا گوش دهید.


نیک آوایی شو.