ما شیعه علی هستیم دومین پشتیبان ایپزود شانزدهم  <امام موسی صدر> از فصل دوم پادکست نیک‌آوا است.

(علی شناسی با زبان امام موسی صدر)

پای سخنان امام موسی صدر قریب به پنجاه سال قبل اما با حلاوتِ امروز

نیک‌آوایی شو.