زهره مسگرها از جمعیت بانوان نیکوکار می‌گوید| گروه بانوان نیکوکار از پنجاه سال پیش تا به امروز
صحبت‌های خانم مسگرها مدیر داخلی دفتر بانوان نیکوکار درباره این جمع. بانوان نیکوکار جمعیتی است که به نفع کهریزک کار می‌کند.