درباره‌ی اشرف قندهاری (بهادرزاده) فرشته‌ای که بال نداشت در بهشتی که خودش ساخته بود.

پژوهش و گردآوری متن و همچنین خوانش آن: انسیه افغان