قسمت اول مستند گزارش کرونا را نیز در قسمت پشتیبان‌های اپیزود چهارم می‌توانید مشاهده کنید.